30 januára 2009

Letecká linka Bratislava - Charleroi

Určite sa väčšine z vás dostalo do uší, že nízkonákladový letecký dopravca, írska spoločnosť Ryanair, otvorí 31. marca 2009 pravidelnú linku z Bratislavy do belgického Charleroi. Linka bude fungovať trikrát do týždňa. A pre cestujúcich z východu Slovenska je už dávnejšie k dispozícii aj linka Budapešť - Charleroi, ktorú zabezpečuje Wizz Air.

Linky na stránky prepravcov a letisko v Charleroi:
Ryanair
Wizz Air
Letisko Charleroi

28 januára 2009

Balloon Day Parade v Bruseli

Brusel bude vôbec po prvý krát 28.februára 2009 organizovať šou Balloon Day Parade. Pri príležitosti karnevalu héliom naplnené balóny v tvare postáv kreslených príbehov, zvierat, objektov, atď . prejdú mestskými hlavnými tepnami zo severu mesta smerom ku stanici Sud. Budú sprevádzané folklórnymi skupinami mesta Brusel, sprievodom polície, hasičského zboru a slávnymi pochodujúcimi kapelami. Balóny budú nafúkané tímom špecialistov z USA, ktorí budú dozerať na sprievod a riadiť balóny. Táto udalosť bude trvať dve a pol hodiny a bude zahajovacím ceremoniálom BRUSSELS 2009 BD COMICS STRIP - Bruselský rok kreslených príbehov.
viac info na: BD comics strip 2009


Odchod: žel.stanica Bruxelles Nord o 14:00
Smer sprievodu: Boulevards Adolphe Max, Anspach, du Midi.
Príchod: žel. stanica Bruxelles Sud
25 januára 2009

Oznámenie výboru SK-SHAPIANS

Milé Slovenky a Slováci,

všetko dobré v Novom roku, hlavne zdravie, lásku a veľa krásnych chvíľ s tými, ktorých ľúbite.
Touto cestou Vám chceme oznámiť, že na základe Vášho hlasovania bol vytvorený 5-členný tím tzv . „ výbor “ slovenskej komunity v zložení :
Nina Dlhošová, Ľuboš Gacko, Denisa Geletková, Beáta Suváková a Marta Takácsová.
Zasadanie výboru sa uskutočnilo dňa 22.1.2009. Boli prijaté nasledujúce závery:
• Návrh štruktúry a poslanie výboru slovenskej komunity v SHAPE (autor: p. Monošová -uverejnený na našej stránke) bol neakceptovaný ako celok členmi výboru
• Návrh využitia súčasneho finančného fondu (SHAPE Fest). Na základe prieskumu v komunite bude zakúpená „pípa“ a rýchlovarná konvica. Za zvyšné prostriedky sa zakúpi materiál, ktorý bude využitý na spoločné aktivity Slovákov v SHAPE. Tým uvedený fond zanikne. Zoznam materiálu bude k dispozícii k nahliadnutiu.
• Tento výbor sa bude usilovať :
- o spríjemnenie života slovenskej komunity;
- v rámci daných možností reprezentovať Slovensko v SHAPE, podporovaním a spoluorganizovaním oficiálnych a neoficiálnych akcií.
• Základné princípy fungovania tohto výboru a slovenskej komunity sú:
- práca v tomto tíme je založená na dobrovoľnosti a na úprimnej snahe vytvoriť príjemnú atmosféru v našej malej komunite
- úlohou výboru nie je organizovanie aktivít, ale poskytovanie podpory organizátorom konkrétnej aktivity
- organizovanie aktivít je založené na rotačnom princípe, členovia komunity by mali byť ochotní sa aktívne zapojiť do organizovania aktivít
- za jednotlivé akcie budú zodpovedné dve, prípadne viacero rodín, podľa ich náročnosti a komplexnosti organizácie
- pravidelné prispevky na tvorbu spoločného novovytvoreného fondu - každá rodina mesačne 5 EUR (spôsob výberu bude spresnený dodatočne)
- peniaze z fondu sa budú úmerne čerpať na každú aktivitu a to formou fixnej, dohodnutej čiastky a zvyšok nákladov doplatia zúčastnení konkrétnej akcie
- v prípade nízkeho záujmu, výbor zánikom fondu (SHAPE Fest) ukončí svoju činnosť.

Vaše názory, pripomienky, postrehy, podporu, konštruktívnu kritiku, ale aj odmietnutie, čo sa týka hore uvedených jednoduchých princípov manažmentu spoločných aktivít, prosíme smerovať výboru „klubu dobrej nálady“ na tieto adresy:
lubomir.gacko@gmail.com , marta.takacsova@gmail.com
Na záver to hlavné: kto má záujem za takýchto podmienok byť aktívnym prispievateľom (nie len konzumentom) , nech svoje rozhodnutie oznámi na hore uvedené mailové adresy do 6.2.2009.
Majte sa krásne, majte sa radi a do skorého videnia v dobrej nálade na najbližšej dobrej akcii.

výbor slovenskej komunity
Marta Takácsová

22 januára 2009

Seminár v SHAPE

Važení príslušníci slovenskej komunity v SHAPE,

dňa 24.1.2008 sa od 08.30 do 16.30 hod, uskutoční v miestnej kaplnke medzinárodný seminár (v anglickom jazyku) so zameraním na manželské vzťahy. Seminár je predovšetkým predurčený pre také manželské páry, ktoré chcú prehĺbiť svoj vzťah. Viac informácií nájdete TU. Vstup je bezplatný

17 januára 2009

Prehľady voľného živého vysielania SK/CZ TV vysielania

Od 12.1.2009 začala ostrú prevádzku nová internetová stránka „PREHĽADY voľného živého vysielania“ na adrese: www.prehlady.sk. Sú zastúpené slovenské a české televízne, rozhlasové a teletextové vysielania, voľne vysielané v rámci príslušných autorských práv.

Projekt neobsahuje reklamy.


Príjemnú zábavu

14 januára 2009

Návrh štruktúry a poslania výboru Slovenskej komunity v Shape

Vážená Slovenská komunita v SHAPE,

na základe požiadania pána generála Čelka Vám predkladáme návrh na vedenie komunity výborom, ktorý bol dnes 14. januára 2009 prednesený na jeho prvom stretnutí. Je to zatiaľ len prvý pracovný návrh a poprosíme Vás o jeho prípadné pripomienkovanie do konca januára.

Ďakujeme.
Návrh štruktúry a poslania výboru Slovenskej komunity v Shape


1. POSLANIE VÝBORU:

1.1. Poslaním výboru je:
a. - zastrešenie činnosti komunity,
b.- starostlivosť o priebeh voľného času, tj. minimálne raz za 1 až 2 mesiace usporiadať a skoordinovať komunitnú akciu,
c.- starostlivosť o prípadné finančné záležitosti komunity,
d.- informovanosť všetkých členov komunity o živote a činnosti v komunite,
e.- organizácia a koordinácia príprav akcii komunity v rámci voľného času,
f.- pozdvihnutie morálky a s tým súvisiaca pomoc pri odstraňovaní jazykovej bariéry partnerov a partneriek profesionálnych vojakov,
g.- prehľad o potrebe pomoci partnerkám, ktoré nevedia jazyky, nešoférujú a kt. sú v Shape dlhšie bez partnera,
h.- posilnenie pocitu spolupatričnosti komunity, prispenie k riešeniu alebo vyjasneniu prípadných problémov medzi jednotlivými členmi,
i.- dohliadanie na reprezentáciu Slovenska na úrovni komunitných akcii v Shape a s tým súvisiaca informovanosť o jednotlivých akciách v Shape.

1.2. Spôsob voľby výboru:
- členovia výboru sú volení komunitou na 6 až 12 mesiacov,
- každý člen výboru môže byť pre svoju funkciu volený aj v ďalšom volebnom období,
- v rámci komunitných volieb môže komunita navrhovať priamo funkciu pre kandidáta,
- voľby sa konajú v máji, za mimoriadnych okolností v septembri,
- volebné obdobie sa začína v auguste, tj. činnosť výboru sa začína v auguste,
- pomoc pri začlenení nových členov komunity do k. života,

2. ŠTRUKTÚRA VÝBORU:
Náplň činnosti jednotlivých funkcií je zameniteľná. Nový výbor môže na začiatku volebného obdobia štruktúru prispôsobiť schopnostiam a danostiam aktuálnych členov výboru. Členov výboru je 5 až 7.

2.1. Predseda:
- zvoláva stretnutia výboru,
- kontroluje koordináciu príprav akcii komunity,
- dohliada na výsledky práce jednotlivých členov výboru,
- pravidelne informuje NMRa o činnosti výboru,
- informuje o činnosti výboru na ženských kávach,
- navrhuje zmeny členov výboru a nových členov pre ďalšie obdobie,
- pomáhať pri odstraňovaní prípadných napätých vzťahov v komunite.

2.2. Pokladník:
- zbiera a eviduje financie pri príprave konkrétnych akcii komunity,
- rozhoduje, kedy je treba vyzbierať peniaze na zvýšenie spoločného fondu komunity,
- správa financii na posedenia/stretnutia žien pri káve.

2.3. Tajomník pre zábavu, šport a kávové stretnutia žien (resp. partneriek a partnerov vojakov):
- príprava zábavných akcii pre komunitu (hlavne koordinácia a dohľad),
- príprava na športové podujatia komunity (h. k. a d.),
- zábavné a športové akcie pre ženy (h.k.a d.),
- koordinácia príprav ženských káv (rozhoduje, kto robí kávu a pod.),
- uskladňovanie vecí pre kávové stretnutia, resp. prehľad, kde sú a čo treba dokúpiť.

2.4. Tajomník pre kultúru a informácie:
- pravidelná obmena kníh v knižnici (január, august),
- uskladnenie ostatných kníh doma,
- pravidelné informovanie všetkých príslušníkov komunity o všetkých akciách komunity,
- pravidelné informovanie všetkých príslušníkov komunity o činnosti a plánoch výboru.

2.5. Tajomník pre reprezentáciu komunity a archiváciu:
- má na starosti informácie o reprezentácii SVK v rámci komunitných akcii v Shape,
- vedenie kroniky,
- prehľad o tom, kto z komunity môže požičať aké materiály o SVK,
- dohľad nad "fotkami" zo spoločných akcii, príp. ich distribúcia v k.
- skladovanie/ archivovanie týchto podkladov a materiálov:
- knihy o SVK, z kt. sa dá kopírovať,
- podklady pre reprezentačné akcie detí v škole,
- starostlivosť o veľkú SVK zástavu,
- archivuje podklady z akcii, aby sa nemuselo premýšľať nad spôsobom príprav toho, čo sa už raz robilo,
- uskladnenie mikulášskeho obleku.

2.6. Jazykovo zdatný člen výboru:
- ten, kto je jazykovo zdatný, pomáha členom komunity pri odstraňovaní jazykovej bariéry, ak je partner/ka vojaka sam/a doma (napr. problémy v škole...).
- zabezpečuje zajednanie mietností na akcie komunity a ženské kávy,
- tento člen má aj inú funkciu vo výbore (+ pokladník, alebo + predseda...)

3. ČINNOSŤ VÝBORU:

3.1. Akcie komunity:
3.1.a. pravidelné:
- Uvítacia kapustnica - august
- Shape fest - september
- Mikuláš - december
- Silvester - december
- Zábava - február
- Športový deň - apríl
- Majáles - máj
- rozlúčková párty - jún/júl

3.1.b. mimoriadne (návrhy zo strany členov komunity)

3.2. Priebeh schôdze:
3.2.a. zhodnotenie poslednej akcie (čo bolo dobre, čo je vhodné urobiť aj nabuduce a naopak)
3.2.b. príprava nasledovnej akcie (čo treba zabezpečiť, kto to zabezpečí, koľko treba peňazí, dokedy a ako sa to zabezpečí ...)
3.2.c. nové návrhy na činnosť alebo podnety zo strany výboru a komunity
3.2.d. diskusia: nápady súvisiace so životom v Shape, nové užitočné info pre
komunitu, ak sú, atď. "kto je doma sám a potrebuje pomoc", kto odchádza na SVK a prípradne môže niečo doviesť, kto niečo potrebuje doviezť, čo v komunite treba... Tieto nápady vychadzajú aj z problémov, ktoré sa riešia na kávových stretnutiach žien.
3.2.e. stanovenie ďalšieho stretnutia výboru
3.2.f. výsedná info ohľadne poslednej a najbližšej akcie, ako aj info o stretnutí výboru. Táto info sa poskytne mailom každému členovi komunity a NMRovi.

Návrh zostavila Ing. Martina Monošová
(v tejto chvíli už nie členka výboru)

Sv. omša v SHAPE

Milí priatelia v SHAPE,

najbližšia sv. omša bude v sobotu, 17/01 o 17:00 v kostole Military Chapel na Avenue de Reykjavik 601.

S pozdravom,

Ľubomir FABČÍN
správca SKM

Pozvanie na stretnutie pri káve

Milé Slovenky,

neviem ako Vy, ale ja mám pocit, že je čas na ďalšie stretnutie pri káve (poprípade pri čajíku), aby sme sa v neformálnom štýle a voľným spôsobom dotkli aktuálnych vecí, ktoré prináša život v tomto našom skautskom tábore menom SHAPE.

Dovoľte mi pozvať Vás na stretnutie, ktoré sa bude konať
dňa 22. januára 2009 od 13:00 hod. v známom priestore budovy knižnice.

Prineste si so sebou zážitky z Vianoc a Silvestra, myslím si, že je čom sa porozpravať

Tešíme sa na našu účasť.

Marta Takácsová

07 januára 2009

Silvestrovská párty

Ahojte a dobrý deň všetkým, ktorí ste sa zúčastnili silvestrovskej zábavy slovenskej komunity v Events Centre (pekný deň aj ostatným, ktorí tam nemohli byť).

Myslím si, že sme sa cítili výborne a Nový rok sme privítali v dobrej nálade, ktorú si budeme udržiavať po celý rok (napriek očakávaným turbulenciam).

Tu by som chcela poznamenať, že v priebehu našej dynamickej zábavy sa stratila naša slovenská vlajka (bola vyvesená nad vstupným vchodom do miestnosti) a pokiaľ ktokoľvek niečo vie o jej súčasnej možnej "pozícii" prosím dajte mi vedieť - nálezca bude odmenený.

Celkové náklady za prenájom miestnosti sú vo výške 85 EUR. Zábavy sa zúčastnilo 13 rodín (pre rekapituláciu - Takácsovci, Tomášovci, Geletkovci, Dlhošovci, Kovácsovci, Gackovci, Kocúrovci, Vajdulákovci, Furákovci, Suvákovci, Suvákovci seniori, Bačkovci a Maurerovci). Dúfam, že som nezabudla na nikoho. Z toho vychádza, že každá menovaná rodina "odvedie" 6,50 EUR v prospech rodiny Takácsovcov (kedykoľvek mne alebo manželovi).Majte sa veľmi pekne, majte sa radi a pevne verím, že sa čoskoro stretneme na ďalšej výbornej spoločnej akcii.

Marta Takácsová